Telefon 040/673-304

Geološke raziskave, Geoko d.o.o. 303 Ogledov

Geološke raziskave, Geoko d.o.o.

 

Smo podjetje ustanovljeno leta 1991 torej z več kot 30 letnimi izkušnjami predvsem na področju geoloških raziskav.

Naše dejavnosti so raziskave na področju hidrogeologije ter inženirske geologije, meritve v vrtinah (karotaža), monitoring podtalnice (pitne vode), projektiranje in izvedba samih raziskav, projektiranje in izvedba (vrtanje) vrtin in vodnjakov, zaščito vodnih virov – vodovarstvenih območij, in še vrsto drugih.

S področja geoloških raziskav imamo dolgoletne izkušnje, kar pričajo tudi naše reference.

Reference si lahko ogledate tukaj.

Geoko d.o.o. logo

Geoko d.o.o.

Šutna 33
1241 Kamnik

Telefon : 041 654 577
Email : info@geoko.si

Email : josip.sadnikar@geoko.si

Spletna stran : www.geoko.si

HIDROGEOLOGIJA

Na podlagi terenskega ogleda ocenimo obstoječo situacijo, definiramo problem ter izvedemo vsa potrebna raziskovalna dela ter vam izdelamo celostno hidrogeološko oceno območja.

Več o hidrogeologiji preberite tukaj.

VODNA DOVOLJENJA

Vlogo za izdajo vodnega dovoljenja je treba vložiti na Direkcijo RS za vode, Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana.

Za več informacij kliknite tukaj.

GEOTEHNIKA IN GEOMEHANIKA

Geomehanski elaborat-študij je sestavni del vodilnega načrta s strokovnega področja geologije in geotehnike. Na podlagi raziskave, z namenom preprečevanja negativnih učinkov terena na izvedbo novogradnje, kot so plazenje in nekontrolirano pogrezanje na območju novogradnje in izdelamo študijo kjer preučimo ključne lastnosti sestave tal.

Za več informacij kliknite tukaj.

EROZIJSKO POROČILO

V sklopu inženirske geologije vam ponujamo tudi izdelavo erozijskega elaborate kjer ocenimo dejansko ogroženost pred plazenjem in erozijskimi procesi.

Več o erozijskem poročilu lahko preberete tukaj.

INŽENIRSKA GEOLOGIJA

Na podlagi inženirsko geološkega kartiranja vam izvedemo stabilnostno študijo karakteristik hribine in opredelimo potencial plazenja. V primeru izpadanja večjih kamnitih blokov določimo potencialno nevarna žarišča ter na podlagi rezultatov frekvence in karakterističnih blokov predlagamo smernice za ustrezne ukrepe.

Več lahko preberete tukaj.

ZAŠČITA VODNIH VIROV

Predlog zaščite vodnih virov je ena od osnov pri planiranju izrabe vodno dovoljenje prostora in predstavlja optimalno zaščito pitne vode, v kolikor so realizirani vsi predpisani pogoji, ki vplivajo na kakovost pitne vode na danem območju.

Več lahko preberete tukaj.

PRESOJA IN ANALIZA TVEGANJA ZA PODTALNICO

Naše podjetje vam izdela strokovno analizo tveganja za onesnaženje že izvedenih ali predvidenih posegov v okolje na vodovarstvenem območju.

Več lahko preberete tukaj.

STROKOVNE OSNOVE NAČRTOVANJA ODLAGALIŠČ

Specializirali smo za izdelavo strokovnih osnov pri projektiranju objektov za obdelavo, skladiščenje in odlaganje odpadkov po veljavnih državnih in evropskih normativih.

Več lahko preberete tukaj.

IZHODIŠČA POROČILA STANJA OKOLJA

Izhodiščno poročilo je dokument, ki vsebuje podatke o stanju onesnaženosti tal in podzemne vode z določenimi nevarnimi snovmi, potrebne za količinsko primerjavo s stanjem po prenehanju obratovanja naprave.

Več lahko preberete tukaj.

MONITORING PODZEMNE VODE

Na območjih poseganja v okolje vam lahko na osnovi analize tveganja ali kot samostojni projekt predlagamo omilitvene ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje dobrega stanja podzemne vode in ohranjanja kakovosti vodnih virov.

Več lahko preberete tukaj.

POPLAVNE ŠTUDIJE (hidrološko-hidravlični elaborati) IN POPLAVNA VARNOST

Poplavna in erozijska območja in z njimi povezana ogroženost se določajo s ciljem ocene poplavnih in erozijskih razmer, za potrebe načrtovanja ukrepov za zmanjšanje poplavne in erozijske ogroženosti, načrtovanja rabe prostora, načrtovanja ukrepov zaščite in reševanja ob poplavah, ozaveščanja javnosti glede poplavne in erozijske nevarnosti in zaradi izvajanja mednarodnih obveznosti.

Več lahko preberete tukaj.

RUDARSKI NAČRT – IZVEDBA

Dovoljenja za raziskave podzemnih voda je po zakonu potrebno pridobiti za vrtine globine 30 metrov in več. Naše podjetje vam v sklopu izvedbe rudarskega načrta nudi svetovanje in pripravo dokumentacije za pridobitev rudarskega načrta za vrtine poljubnih globin.

Več lahko preberete tukaj.

VRTINA, VODNJAK, PIEZOMETER

Za potrebe toplotne črpalke, namakanja, monitoringa, ponikanja vam v sklopu s hidrogeološkimi raziskavami nudimo projektiranje, izvedbo, nadzor in svetovanje pri izvedbi vsakovrstnih vrtin, vodnjakov in/ali piezometrov vseh globin.

Več lahko preberete tukaj.

KAROTAŽA 

Geofizikalna karotaža je metoda ugotavljanja sprememb litologije v podpovršju med vrtanjem ali po že izvedenem vrtanju kot komplementarna raziskovalna tehnika za določevanje optimalne višine filtrskih cevi ali kot detajlno kartiranje izvrtane vrtine na podlagi geofizikalnih parametrov.

Več lahko preberete tukaj.

MATEMATIČNI MODELI ONESNAŽEVANJA

Matematični model podzemne vode je prostorski način prikazovanja toka in simulacij transporta onesnaževal v različnih scenarijih. Modeliranje podzemne vode je pomembna metodologija pri ugotavljanju vplivov na režim toka in utemeljevanje odločitev vodnega gospodarstva.

Več lahko preberete tukaj.

Pustite sporočilo

Apply for this job
Delite to storitev
Contact Us
https://najdistoritev.si/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=34881
You accept our Terms and Conditions

MediaAS, Marta Ivić s.p.
Vrh nad Želimljami 14b,
1291 Škofljica

Kontakt